Möte om grön integration 17/3 i Skåne

  2017-02-18 11.02

  För några månader sedan kontaktade Hushållningssällskapet Näringsdepartementet i Stockholm med ambitionen att träffa ansvarig tjänsteman för Grön Integration. Vi ville få till ett möte där vi kunde presentera våra erfarenheter från olika former av grön integration.

  Näringsdepartementet var intresserade av att träffa oss och de bestämde sig för att komma ner till Skåne dels för att diskutera våra erfarenheter men också för att lyssna på andra aktörer och för att på plats se hur man arbetar med grön integration.

  Mötet ägde rum på Hushållningssällskapets konferensanläggning Bjärsjölagård. Skogssällskapet och Hushållningssällskapet var värdar och hade bjudit in Arbetsförmedlingen, lantbrukare, länsstyrelsen, och SLU.

  Dagen inleddes med ett besök hos Henrik Tham på Häckeberga. Vi fick träffa ett arbetslag som i Skogsstyrelsens regi och på uppdrag av länsstyrelsen, arbetade med naturvårdsåtgärder. Arbetslaget bestod dels av långtidsarbetslösa och dels av invandrare. Ett framgångsrikt projekt med många vinnare.

  Därefter åkte gruppen till Bjärsjölagård för att presentera olika aktörers projekt, arbete och erfarenheter. Jag är övertygad om att tjänstemännen från Näringsdepartementet hade många idéer att ta med sig hem men också flera problem och utmaningar som måste lösas. Viljan finns med många olika aktörer blir det ofta ”stuprörstänkande” och att frågor ”hamnar mellan två stolar” 

   

  Nyckeln för att integreras i det svenska samhället är ofta att få ett arbete. Körkort och att kunna göra sig förstådd, helst på svenska, är två grundläggande framgångsfaktorer för att lyckas med det. Det kan låta enkelt men kan av olika anledningar vara svårt att få till i verkligheten.

  Ett förslag som diskuterades under dagen var att på olika sätt stödja företagaren t ex genom att låta branschkunniga aktörer stödja under rekrytering, inskolning och vid anställningens början.

   

  Gymnasieutredning som berör landets naturbruksgymnasium

  2017-02-14 08.02

  Just nu är regeringens gymnasieutredning ute på remiss. Hushållningssällskapens förbund arbetar med att gå igenom förslagen och svara på remissen. Framförallt är det de delar som handlar om Naturbruksprogrammet som vi har intresserat oss för.

  Landets naturbruksskolor är viktiga ur många perspektiv. Dels generera de arbetskraft till framförallt lantbruk och andra företag verksamma på landsbygden och dels är de en språngbräda för vidare studier och karriär inom de gröna näringarna.

  Enligt Hushållningssällskapens nyligen presenterade Skolbarometer kan nära hälften av elever tänka sig att läsa vidare på universitet eller högskola. Ungefär lika många är intresserade av att i framtiden starta företag.

  Hushållningssällskapens förbund kommer i sitt remissvar bl a att lyfta fram att programmen inte får bli för snäva utan att det måste finnas möjligheter till viss variation i kursutbudet för att tillgodose det regionala näringslivets skiftande behov. Vi trycker också på att det ska vara fortsatt möjlighet att läsa vid ett naturbruksgymnasium och samtidigt skaffa sig behörighet för vidare studier vid universitet och högskola.

   

  En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

  2017-02-06 16.02

  Nu har det gått några dagar sedan regeringen presenterade Livsmedelsstrategin och det verkar vara både ”ris och ros” i kommentarerna. Själv anser jag att det är positivt och bra att vi nu kommit så här långt i processen med en livsmedelsstrategi även om det återstår flera viktiga delar.

  http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/01/prop.-201617104/

  Det är lätt att vara kritisk men jag har respekt för alla inblandades arbete och inser att det inte är helt enkelt att ta fram denna typ av strategi. Det finns många viljor att hantera.

  LRF verkar, tillsammans med regeringen, vara mest nöjda.

  http://www.atl.nu/debatt/var-strategi-lyfter-fordelarna-med-svensk-mat/

  http://www.lantbruk.com/debatt/livsmedelsstrategin-ett-viktigt-genombrott

   

  Företrädare för Livsmedelsindustrin förefaller inte vara riktigt lika nöjda och anser t ex att man helt glömt industrin. Livsmedelsföretagen har flera vettiga synpunkter men jag tror att de hade vunnit på att ännu tydligare komma med förslag till en konstruktiv lösning.

  http://www.di.se/opinion/livsmedelsforetagen-matstrategi-utan-industri/

  Inte heller miljörörelsen förefaller vara helt nöjda utan saknar (precis som vanligt) hållbarhetsperspektivet.

  http://www.lantbruk.com/debatt/hallbarheten-ekar-tom-i-livsmedelsstrategin

  Med andra ord ömsom vin och ömsom vatten.

  Jag tycker själv att det är lite tidigt att ha alltför bestämda åsikter. Det som är klart är att det finns en bred politiskt enighet kring målen i strategin och det är bra. Själva propositionen, det vill säga de återstående drygt 120 sidorna är det än så länge bara regeringen som står bakom. Vad riksdagen kommer att säga återstår att se. Helt säkert kommer text att ändras, läggas till och tas bort.

  Vidare väntar vi denna vecka på handlingsplanen som är kopplad till livsmedelsstrategin. Det ska bli mycket intressant att se vilka åtgärder regeringen är beredda att genomföra. Därefter krävs arbete från såväl regering som andra aktörer inom branschen för att strategin verkligen ska  ge effekt och kurvorna ska vända uppåt. Inte minst Hushållningssällskapen är viktiga aktörer för att strategin ska bli verklighet.

  När det nu gått en vecka sedan livsmedelsstrategin presenterades känner jag mig fortfarande positiv och konstaterar att detta är en god början på någonting bra!